Arbeidsrecht Mint advocaten
 

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een tak van het recht dat dynamisch is en heel vaak wijzigt. Het is dan ook belangrijk dat een ondernemer kort op de bal probeert te spelen om het arbeidsrecht aan te passen aan zijn eigen noden.

Wij van Mint advocaten helpen u hier graag bij.

 

 

Zoekt u bijkomende informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij bieden oplossingen op maat. 

Contacteer ons

Arbeidsduur/loon

Op de werkvloer stellen wij vast dat de bedrijven de regels die voorhanden zijn vaak niet toe passen, meer bepaald over arbeidsduur en verloning. Bedrijven betalen dan onnodig overloon en hebben geen goede bruto- netto balans wat de lonen betreffen.

Een analyse van het bevoegde paritaire comité en de daarin afgesloten CAO’s in combinatie met de bestaande wetgeving geven ons een overzicht van welke maatregelen op bedrijfsniveau toegepast kunnen worden.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 

 • Invoeren van een systeem van glijdende werkuren voor bedienden en arbeiders;
 • Invoeren van het systeem van de vrijwillige overuren;
 • Invoeren van de bonus of winstdeelneming;
 • Het beperken van de overuren door het afsluiten van een CAO inzake grote flexibiliteit;
 • Het bepalen van het passend paritair comité;
 • Een arbeidsreglement opmaken dat echt gebruikt wordt in de onderneming;
 • Optimaliseren van de kost van gepresteerde overuren.

 

Wij bij Mint advocaten hebben de kennis in huis om u hierin op een gepaste wijze te begeleiden. Wij kennen de mogelijkheden en durven ze ook toe te passen. Dit kan een grote troef voor uw bedrijf betekenen in de als maar groter wordende strijd om talent, en de vraag naar een afgestemd HR beleid inzake work/life balance.

Door onze ervaring in het arbeidsrecht kunnen wij u zowel vanuit theoretisch oogpunt, als vanuit de praktijk uw vragen oplossen. Indien u hierover meer wenst te weten kan u ons steeds hieromtrent contacteren

 

Ontslagen

Mint advocaten heeft vele jaren ervaring in het begeleiden van ontslagdossiers. Dit gaat van vragen rond opzeggingstermijnen tot complexe ontslagdossiers inzake dringende reden…

In deze dossiers wordt opgetreden voor zowel de werkgever als de werknemer. In beide gevallen verdedigen wij onze case met evenveel passie.

Het is evenwel onze eerste bezorgdheid om een dossier vlug rond te krijgen zonder dat tijdrovende procedures moeten gevoerd worden.

Een belangrijke regel in ontslagdossiers is: “Leg uw zaak op tijd aan ons voor”. Hoe sneller wij kunnen tussenkomen hoe sneller we een oplossing bereiken.

 

Sociale inspecties

Een sociale inspectie in uw bedrijf kan als negatief worden ervaren. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Het vormt immers dikwijls een kans om aangaande uw arbeidsrechtelijke aangelegenheden de pijnpunten aan te pakken. Een inspectie vereist echter een juiste aanpak. Mint advocaten legt snel de mogelijke pijnpunten vast en gaat hierover met de inspectie in gesprek. Op die manier weet zij uw onderneming zonder veel kleerscheuren door een inspectie te loodsen.

Mint advocaten vormt daarom een onmisbare schakel bij een sociale inspectie.

 

Internationale tewerkstelling

De internationale tewerkstelling, en meer bepaald de tewerkstelling van EU onderdanen in de verschillende lidstaten is onderhevig aan heel wat reglementering.

Indien u de intentie hebt om met buitenlandse arbeidskrachten samen te werken, raden wij u aan eerst afdoende advies in te winnen hierover.

Mint advocaten kan u hierbij met raad en daad bijstaan, een aantal zaken die wij voor u kunnen doen is het volgende:
 

 • Opstellen overeenkomsten met buitenlandse ondernemingen
 • Aftoetsen regels detachering- A1/Limosa
 • Aftoetsen regels terbeschikkingstelling
 • Aftoetsen regels schijnzelfstandigheid
 • Aftoetsen regels sociale zekerheid
 • Aftoetsen regels loonschulden en hoofdelijke aansprakelijkheid

Ook hier geldt dat het tijdig inwinnen van advies u veel kopzorgen en geld zal kunnen besparen.

 

Overnames

Indien u een overname voorbereidt dan zal ook het luik aangaande de werknemers en de regelgeving vervat in de CAO 32bis niet aan uw aandacht mogen ontsnappen. Het Europees Hof van Justitie hanteert een strengere interpretatie van wat een overname precies inhoudt. . U goed informeren is geen overbodige luxe.

 

Opleidingen

Mint advocaten geeft op gezette tijden opleidingen rond arbeidsrechtelijke thema’s, ondernemingsrecht en over GDPR. Indien u een opleiding wenst te geven in-house of ons wenst in te schakelen als spreker voor uw evenement aarzel niet ons te contacteren. Veel terugkerende thema’s zijn “het opstellen van een arbeidsreglement, do’s and don’ts”, “voorbereid zijn op een controle van de sociale inspectie”, “toelichting inzake verplichtingen opgelegd door de GDPR”, “hoe kan ik op zo efficiënt mogelijke wijze mijn onbetaalde facturen invorderen”.

 

 

Ook kunt u bij ons terecht voor:

Ondernemingsrecht 

VENNOOTSCHAPSRECHT

PRIVACYRECHT

BOUWRECHT

 

 

Schrijf u in voor onze Mint Talks

Inschrijven

 

 

 

Gerelateerd nieuws

 

Grensoverschrijdend telewerk na 30 juni 2023

Heeft u werknemers die als gevolg van de COVID-19 maatregelen grensoverschrijdend telewerk verrichten en erop staan dit nog steeds te doen? Dan is 1 juli 2023 een belangrijke datum voor u. 

 

Nieuwe CAO 162: Flexibele werkregeling voor ouders en mantelzorgers

Werknemers die nood hebben aan een aangepaste work-life balance kunnen vanaf 1 oktober 2022 een aanpassing van hun werkregeling vragen van hun werkgever.

 

Telewerken als zelfstandige vanuit het buiteland: mag dit zomaar?

Door de digitale revolutie, en mede ingegeven door de COVID19 pandemie, beseften jongere mensen dat zij hun werkzaamheden ook vanuit het buitenland konden opnemen. Het klinkt voor heel wat onder ons als muziek in de oren. Toch moeten we erop wijzen dat dit alles niet zo evident is als het lijkt. In deze blog wensen wij dieper in te gaan op de mensen die als zelfstandige deze stap zetten. 

 

Werknemers kunnen meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden vragen aan de werkgever

De Europese richtlijn 2019/1152 van 20 juni 2019 was het startschot van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 161 van 27 september 2022. Deze CAO laat werknemers toe om zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aan hun werkgever te vragen.

De sociale partners willen hierbij een nieuwe vorm van werk stimuleren waarbij een balans wordt gezocht tussen de behoeften van de werkgever en de werknemer.
 

 

Indexering rechtsplegingsvergoeding vanaf april 2022

Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor de erelonen en kosten van uw advocaat. De omvang van deze vergoeding  is in principe afhankelijk van de grootte van de vordering. In deze blog staan wij stil bij de vraag in hoeverre u de kosten van een procedure kan verhalen op uw tegenpartij.

 

3 belangrijke aandachtspunten om een arbeidsovereenkomst op te stellen

In een arbeidsovereenkomst moeten drie essentiële voorwaarden worden opgenomen (arbeid, loon en gezagsverhouding). 

 

Ontbinding overeenkomst: een beëindiging van uw overeenkomst als (g)een ander?

De ontbinding van een overeenkomst is een manier van beëindiging van uw overeenkomst wegens wanprestatie van één van de betrokken partijen. Er moet sprake zijn van een wanprestatie, dit betekent dat één van de partijen een fout heeft gemaakt. De ontbinding kan dan gezien worden als een straf voor de wanprestatie. 

 

Ga aan de slag met het verwerkingsregister

In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG of GDPR) werd aan ondernemingen een aantal bijkomende verplichtingen opgelegd. Naast een document waarin de betrokkenen worden ingelicht aangaande hun rechten en verplichtingen (privacypolicy), dient een onderneming een verwerkingsregister bij te houden. 

 

Impact van COVID-19 op onze economie

Welke impact heeft de pandemie op onze economie? Dat is op vandaag niet volledig duidelijk. Op 13 maart 2021 waren we 1 jaar later in het COVID-19 verhaal en namen we even de tijd om een balans op te maken over hoe de pandemie momenteel onze economie raakt.

 

Wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de corona

Sedert februari 2020 is het covid-19-virus aanwezig in ons land en is thuiswerken de regel geworden binnen vele bedrijven. Toch bleef een wettelijk kader hieromtrent uit. Een nieuwe CAO werd in het leven te geroepen. 

 

Wat is elektronisch mogelijk in het kader van de individuele arbeidsrelatie?

De pandemie in België is opnieuw onze vrijheid aan het inperken: afstand houden en thuis werken zijn ondertussen nieuwe gewoontes geworden. Maar wat indien je een arbeidsovereenkomst wil laten ondertekenen door een nieuwe medewerker? 

 

Is het hoog tijd voor tijdregistratie?

Tijdsregistratie dient niet noodzakelijk via een prikklok te gebeuren. Zo kan dit ook via online Cloud-applicaties. 

 

Studentenarbeid en corona: gunstige regelgeving

De regels omtrent studentenarbeid zijn versoepeld ten gevolge van COVID-19. Ontdek hier wat dit betekent voor uw bedrijf. 

 

Opzeggingstermijnen lopen niet door tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de COVID-19 crisis

Wist je dat de opzeggingstermijnen niet langer doorlopen gedurende tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van COVID-19. 

 

Langdurig zieke werknemer? Re-integratie of definitieve ongeschiktheid?

In geval van een langdurig zieke werknemer heeft u als werkgever maar een beperkt aantal mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

 

Aangekondigde sociale inspecties in divers sectoren

Onder het motto een gewaarschuwd man is er twee waard, kondigde de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) verschillende sociale inspecties aan.  Bij een sociale flitscontrole krijgt een werkgever op éénzelfde moment verschillende inspectiediensten over de vloer (RSZ, WASO, RVA,..).

 

Werken in tijden van Corona...

De gevolgen van het coronavirus zijn steeds meer en meer voelbaar in ons dagelijkse leven. Dit blijkt ook uit de maatregelen die door de overheid werden genomen. 

Dit zorgt echter voor veel onduidelijkheid op de werkplek. Wij overlopen met u de verschillende scenario’s.

 

Glijdende werkuren invoeren in uw onderneming: vrijheid creëren en meer uren presteren.

Hebt u al eens nagedacht om in uw onderneming gebruik te maken van het regime van glijdende werkroosters. Dit systeem werd vroeger voornamelijk gebruikt door grotere bedrijven en de overheid. Maar door de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (hierna de wet)  werd het systeem van glijdende werkuren uitgebreid tot buiten de gebruikelijke arbeidsuren, waardoor het heel wat interessanter wordt om een dergelijk systeem te overwegen.

 

De herziening van de detacheringsrichtlijn: gelijk loon voor gelijk werk?

Op 29 juli 2018 werd de detacheringsrichtlijn 2018/957/EG herzien om 20 dagen later in werking te treden.

 

Ontslag om dringende reden: aandachtspunten

Wat zijn de aandachtspunten van een ontslag om dringende reden?