Studentenarbeid en corona: gunstige regelgeving

Studentenarbeid en corona: gunstige regelgeving

Om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige coronacrisis, heeft de overheid een uitzonderlijke regeling uitgewerkt. 

Omwille van de coronacrisis hebben verschillende werkgevers een mindere bezetting en/of een hogere workload. Studenten laten bijspringen, is dan handig. 

Er zijn evenwel grenzen aan wat studenten mogen werken. 

Ten gevolge van de coronacrisis zijn de regels versoepeld. 

Samen met u zullen we de algemene regels eerst herhalen waarna de specifieke regeling voor het tweede kwartaal van 2020 voor u verduidelijken. 

ALGEMENE REGELING

Sociale bijdragen

Studentenarbeid wordt gekenmerkt door de verminderde sociale bijdragen (= solidariteitsbijdrage) voor de werkgever en de werknemer. Tijdens de eerste 475 uur / jaar kunnen beide partijen genieten van dit voordelig tarief. Vanaf het 475 uur/ jaar zullen de gewone sociale bijdragen voor de werknemer en de werkgever verschuldigd zijn. De studenten kunnen het aantal uren dat ze nog mogen presteren steeds raadplegen op student@work alwaar ze een actueel overzicht terugvinden. 

 

Kinderbijslag

Studentenarbeid kan niet onbeperkt gecumuleerd worden met kinderbijslag (het huidige groeipakket). De regels zijn afhankelijk van de woonplaats van de student. In Vlaanderen zal de student zijn kinderbijslag blijven behouden als hij 475 uur/ jaar studentarbeid niet overschrijdt. De voorwaarde hierbij is wel dat de student als jobstudent wordt ingeschreven bij de RSZ (dus aan het lagere tarief van sociale bijdragen). 

 

Belastingen

Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op het loon van de student als deze niet meer dan 475 uur werkt in het kalenderjaar. De student is tevens niet aan personenbelasting onderworpen als zijn inkomen onder de belastingvrije som blijft. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bedraagt de belastingvrije som een bruto inkomen van 12.842,85 euro. Opgelet, dat bedrag geldt alleen als er geen andere belastbare inkomsten dan het loon uit studentenarbeid zijn en er geen werkelijke beroepskosten vermeldt worden op de belastingaangifte. Ligt het inkomen hoger, zal de student zelf personenbelasting moeten betalen. De belasting is progressief. 

 

Fiscaal ten laste

Ouders genieten van een fiscaal voordeel als ze een kind te laste hebben. Indien het kind echter teveel zal verdienen, zullen ouders dit fiscaal voordeel verliezen. 

STUDENTENARBEID EN CORONA

Om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige coronacrisis, heeft de overheid een uitzonderlijke regeling uitgewerkt. 

De regering heeft beslist dat de uren van het tweede kwartaal (april, mei en juni) niet meetellen voor de berekening van de grens van 475 uur / jaar. De gewerkte uren in het tweede kwartaal zullen dus geen invloed hebben bij de berekening van de sociale zekerheid van de student, noch zullen de gewerkte dagen mee tellen voor het recht op kinderbijslag. 

Op deze niet in rekening gebrachte uren studentenarbeid is evenmin bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Let wel op de bezoldiging nog steeds zal worden meegerekend voor het bepalen van het netto-belastbaar inkomen in de personenbelasting van de student. 

De bezoldiging verkregen door studenten in dit tweede kwartaal 2020 gepresteerde uren komt evenmin in aanmerking voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen. Met andere woorden zullen de gewerkte uren geen invloed hebben op het fiscaal oordeel van de ouders. 

Het zal dus belangrijk zijn om de studenten, hierover op afdoende wijze in te lichten. Wij kunnen u steeds helpen met verdere vragen hieromtrent. 

 

Contacteer ons

 

Expertise

Gerelateerd nieuws

 

Indexering rechtsplegingsvergoeding vanaf april 2022

Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor de erelonen en kosten van uw advocaat. De omvang van deze vergoeding  is in principe afhankelijk van de grootte van de vordering. In deze blog staan wij stil bij de vraag in hoeverre u de kosten van een procedure kan verhalen op uw tegenpartij.

 

3 belangrijke aandachtspunten om een arbeidsovereenkomst op te stellen

In een arbeidsovereenkomst moeten drie essentiële voorwaarden worden opgenomen (arbeid, loon en gezagsverhouding). 

 

Ontbinding overeenkomst: een beëindiging van uw overeenkomst als (g)een ander?

De ontbinding van een overeenkomst is een manier van beëindiging van uw overeenkomst wegens wanprestatie van één van de betrokken partijen. Er moet sprake zijn van een wanprestatie, dit betekent dat één van de partijen een fout heeft gemaakt. De ontbinding kan dan gezien worden als een straf voor de wanprestatie. 

 

Ga aan de slag met het verwerkingsregister

In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG of GDPR) werd aan ondernemingen een aantal bijkomende verplichtingen opgelegd. Naast een document waarin de betrokkenen worden ingelicht aangaande hun rechten en verplichtingen (privacypolicy), dient een onderneming een verwerkingsregister bij te houden.