Werken in tijden van Corona...

Mint advocaten - Werken in tijden van Corona...

De gevolgen van het coronavirus zijn steeds meer en meer voelbaar in ons dagelijkse leven

De gevolgen van het coronavirus zijn steeds meer en meer voelbaar in ons dagelijkse leven. Dit blijkt ook uit de maatregelen die door de overheid werden genomen. 

Dit zorgt echter voor veel onduidelijkheid op de werkplek. Wij overlopen met u de verschillende scenario’s.

  1. De medewerker is ziek

Indien uw werknemer besmet is met Covid-19, gelden dezelfde regels als bij een andere arbeidsongeschiktheid.

De werknemer zal dus een medisch attest moeten hebben en ontvangt een gewaarborgd loon wegens ziekte gedurende de eerste maand van zijn afwezigheid.
 

2. De medewerker mag niet gaan werken van de overheid

Een aantal sectoren moesten noodgedwongen sluiten van de overheid.

Voor deze werkgevers zullen huidige omstandigheden aanzien worden als overmacht. Deze door overmacht ontstane gebeurtenissen die tijdelijk zijn, schorsen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Met andere woorden zal de werkgever niet meer gehouden zijn tot betaling van het loon.

De werknemers zullen wel beroep kunnen doen op uitkeringen van de RVA voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 

3. De medewerker kan niet gaan werken door de economische situatie (initiatief werkgever)

Er zijn echter ook andere sectoren die kampen met een daling van hun cliënteel omwille van de vrees voor besmetting met het virus bij de bevolking. Het aanhouden van al hun personeel zou voor hen financieel onmogelijk zijn.

Voor deze werknemers kan er een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden ingediend. De werkgever betaalt geen loon en de werknemer ontvangt uitkeringen van de RVA.

De werkgever zal wel moeten kunnen aantonen dat het coronavirus heeft geleid tot een plotse daling van de omzet van de onderneming. Indien het thuis zetten van de werkgever van zijn personeel enkel een preventiemaatregel betreft om de veiligheid in zijn bedrijf te garanderen, kan er immers geen beroep worden gedaan op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen.

Voor bedienden zijn er bovendien nog bijkomende (strenge) voorwaarden.

Bovenstaande vormt een uitzondering op het algemeen principe dat werkgevers verplicht zijn hun werknemer te laten werken. Door een werknemer toegang tot de werkvloer te weigeren, komt u deze fundamentele verplichting niet na. U kan de werknemer ook niet verplichtingen inhaalrust of vakantiedagen op te nemen.
 

4. De medewerker wil thuisblijven

De medewerkers kunnen vragen om telewerk te verrichten in onvoorzienbare situaties onafhankelijk zijn wil.

Het akkoord van de werkgever zal wel vereist zijn. Bovendien moet de functie van de werknemer uiteraard verenigbaar zijn met telewerk en dit moet vastliggen in een CAO of het arbeidsreglement.

Een werknemer kan dus zelf niet beslissen om thuis te werken behoudens medische redenen of het akkoord van zijn werkgever. Een werknemer heeft wel recht op familiaal verlof (10 dagen/jaar) dat in principe onbetaald is.

5. De medewerker gaat gewoon werken

Indien u samen met de werknemer beslist om de werkzaamheden gewoon te laten doorgaan, zal u als werkgever er wel moeten voor zorgen dat dit veilig kan gebeuren. Als werkgever bent u immers verplicht toe te zien op de bescherming van de gezondheid van uw werknemers op het werk en zo nodig de gepaste maatregelen te nemen.

U zal dus een aantal bijkomende veiligheidsvoorschriften na te leven (vb. communiceren over handhygiëne, de werknemers informeren om thuis te blijven als ze ziektesymptomen vertonen, thuiswerk promoten(als dit mogelijk),…).

Een werkgever kan zijn werknemers ook steeds naar de preventieadviseur- arbeidsgeneesheer sturen indien hij vermoedt dat zijn werknemer besmet is met Covid-19.

U kan uw werknemers ook adviseren de maatregelen buiten de arbeidsuren goed na te leven. Aangezien het hier echter feiten uit het privéleven betreft, kan u het hen niet verbieden.

 

Wenst u concreet advies te ontvangen nopens uw onderneming, laat het niet na ons te contacteren voor een vrijblijvende offerte.

Expertise

Gerelateerd nieuws

 

Ga aan de slag met het verwerkingsregister

In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG of GDPR) werd aan ondernemingen een aantal bijkomende verplichtingen opgelegd. Naast een document waarin de betrokkenen worden ingelicht aangaande hun rechten en verplichtingen (privacypolicy), dient een onderneming een verwerkingsregister bij te houden. 

 

Impact van COVID-19 op onze economie

Welke impact heeft de pandemie op onze economie? Dat is op vandaag niet volledig duidelijk. Op 13 maart 2021 waren we 1 jaar later in het COVID-19 verhaal en namen we even de tijd om een balans op te maken over hoe de pandemie momenteel onze economie raakt.

 

Wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de corona

Sedert februari 2020 is het covid-19-virus aanwezig in ons land en is thuiswerken de regel geworden binnen vele bedrijven. Toch bleef een wettelijk kader hieromtrent uit. Een nieuwe CAO werd in het leven te geroepen. 

 

Wat is elektronisch mogelijk in het kader van de individuele arbeidsrelatie?

De pandemie in België is opnieuw onze vrijheid aan het inperken: afstand houden en thuis werken zijn ondertussen nieuwe gewoontes geworden. Maar wat indien je een arbeidsovereenkomst wil laten ondertekenen door een nieuwe medewerker?