Fiscale regels om internationaal te ondernemen

Mint Advocaten fiscale regels om internationaal te ondernemen

Ondernemers die actief bouwen aan de groei van hun onderneming zetten steeds sneller de stap naar het buitenland, dankzij de toenemende mobiliteit en globalisering.

Internationaal ondernemen

Uw onderneming wenst activiteiten te ontwikkelen in of buiten België… Wat zijn de fiscale spelregels van internationaal ondernemen? Ondernemers die actief bouwen aan de groei van hun onderneming zetten steeds sneller de stap naar het buitenland, dankzij de toenemende mobiliteit en globalisering. Soms gaat dit over loutere verkoop van producten in het buitenland. In andere gevallen worden in het buitenland diensten aangeboden óf worden werknemers uitgestuurd om voet aan wal te krijgen op de buitenlandse markt.

Hierbij is enige voorzichtigheid geboden. Vaak creëren deze activiteiten immers bijkomende fiscale verplichtingen. Dit is het geval wanneer activiteiten van een buitenlandse onderneming / vennootschap aanleiding geven tot het ontstaan van een fiscale vaste inrichting in België. Een gebeurtenis die fiscale gevolgen kan hebben, maar ook opportuniteiten biedt…

Wanneer ontstaat een vaste inrichting in België?

België heeft met de meeste andere landen een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. Hierin worden de spelregels in verband met het al dan niet ontstaan van een vaste inrichting vastgelegd. 

Algemeen ontstaat een ‘vaste inrichting’ wanneer er een ‘vaste bedrijfsinrichting’ is met behulp waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld: een plaats waar leiding wordt gegeven, een filiaal, een kantoor, een fabriek, een werkplaats, …

Kort samengevat kan zo’n vaste inrichting ontstaan:

  • wanneer de onderneming een vaste locatie heeft in België, vanwaar de werknemers de hoofdactiviteiten van de onderneming uitoefenen; of
  • wanneer personeelsleden die in België werken, gemachtigd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen en verbinden.

De definitie van ‘vaste inrichting’ krijgt steeds meer een economische invulling, waarbij wordt nagegaan in welk land een cruciale rol wordt gespeeld in de verschillende facetten van de activiteiten van de onderneming.

Welke verplichtingen creëert een vaste inrichting in België?

Alle winsten die voortvloeien uit de activiteiten van de vaste inrichting zijn in beginsel belastbaar in dat land. Om de buitenlandse belastingdienst inzicht te geven in de winsten die op haar territorium worden behaald, moeten ondernemingen rapporteringsverplichtingen vervullen. Zoals een afzonderlijke boekhouding voeren die toelaat het resultaat te bepalen en een lokale aangifte vennootschapsbelasting indienen. 

Deze extra verplichtingen brengen uiteraard kosten mee, maar zorgen voor duidelijkheid en transparantie omtrent welk deel van de winst in het buitenland mag worden belast en het andere deel dat in het thuisland mag worden belast. Op deze manier wordt het risico op een dubbele belasting ab initio vermeden. Het is dan ook belangrijk de eventuele erkenning van de ‘vaste inrichting’ pro-actief te doen, achteraf (bij vragen van de fiscus) kan dit een moeilijke oefening worden.

Ook verplichtingen in het thuisland

In het thuisland moet het wereldwijd resultaat van deze vennootschap worden aangegeven, het resultaat van de buitenlandse vaste inrichtingen inbegrepen. Middels de belastingverdragen wordt meestal echter geregeld dat het thuisland geen vennootschapsbelasting zal heffen op de winsten van vaste inrichtingen die in het buitenland reeds werden belast. 

Buitenlandse tewerkstelling: ook gevolgen voor uw werknemers

Het fysiek uitsturen van uw personeel naar het buitenland om een lokale activiteit uit te bouwen of te ondersteunen, kan als gevolg hebben dat uw werknemers (gedeeltelijk) lokaal belastbaar worden. Dit hoeft, rekening houdend met onze Belgische belastingschalen en een aantal fiscale gunstregimes, niet noodzakelijk een slechte zaak te zijn. Verder kan een gelijktijdige tewerkstelling in verschillende landen toelaten voor bepaalde werknemers een salary split-regeling uit te werken. Informeer u ook steeds vooraf over de sociale en andere formaliteiten.

Conclusie

Vaak zijn ondernemingen reeds actief in het buitenland zonder te beseffen dat ze een ‘vaste inrichting’ hebben. We merken recent een toename in het aantal controles op het bestaan van vaste inrichtingen… in België, maar ook in het buitenland. Controles die voor buitenlandse ondernemingen kunnen leiden tot de facto economische dubbele belasting. 

Goed geïnformeerd aan de start staan, kan in uw voordeel zijn, aangezien het ontkennen / negeren van een vaste inrichting in België kan leiden tot dubbele belasting. Een goede reden om u bij de opstart van buitenlandse projecten te laten bijstaan door een ervaren adviseur.

Dit artikel werd opgesteld door Sven Monsaert (Mint Consult) in samenwerking met Mint advocaten.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Mint advocaten of Sven Monsaert (sven.monsaert@mintconsult.be of 0477 950 431)
 

CONTACTEER ONS

Gerelateerd nieuws

 

Wat moet je zeker opnemen in uw car policy?

Een car policy of bedrijfswagenpolicy is een beleidsdocument dat alle rechten, plichten en afspraken rond het wagenpark bundelt en verduidelijkt. 

Dit beleid is niet alleen nuttig voor elke onderneming die zijn of haar werknemers een (elektrische) bedrijfswagen ter beschikking stelt, maar vermijdt ook verrassingen voor de werknemer. Vaak speelt een bedrijfswagen bovendien een belangrijke rol bij de loononderhandelingen. 
 

 

Energie-werkloosheid: wat is dat?

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. 

De regering kondigde om die reden extra steunmaatregelen aan waaronder de activatie van het systeem van tijdelijke werkloosheid “energie”. Dit is een nieuwe vorm van economische werkloosheid specifiek om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen.  
 

 

Onderneming in moeilijkheden? Een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord to the rescue!

Komt uw cashpositie in gevaar dan kan u ervoor opteren om een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord op te starten. 

 

Geoblocking: wat mag niet en wat moet wel?

Slechts 15% van de Europeanen koopt producten op webshops die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat. Dit terwijl we steeds vaker online-aankopen doen. Een van de redenen dat dit percentage zo laag ligt is de praktijk van geoblocking.