Wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de corona

Wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de corona

Deze CAO is gesloten voor een bepaalde duur en zal hoe dan ook, buiten werking treden op 31 december 2021. 

Sedert februari 2020 is het covid-19-virus aanwezig in ons land en is thuis werken de regel geworden binnen vele bedrijven, toch bleef een wettelijk kader hieromtrent uit. De Nationale Arbeidsraad is hieraan tegemoet gekomen door op 26 januari 2021 een nieuwe CAO in het leven te roepen, namelijk CAO nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis.

 

Wettelijk kader

In België bestaat er al een regeling omtrent het structureel en het occasioneel telewerk. Het structureel telewerk, met andere woorden telewerk op regelmatige basis, wordt geregeld door CAO nummer 85. Het occasioneel telewerk, dat slechts incidenteel plaatsvindt, omwille van bijvoorbeeld overmacht of een persoonlijke reden van de werknemer, wordt geregeld door de Wet werkbaar en wendbaar werk. 

Nu bestaat er dus een derde, tijdelijk stelsel voor telewerkers, specifiek ten gevolge van de corona-crisis. 

 

CAO nr. 149

Toepassingsgebied

Deze CAO is van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ze tewerkstellen, in de private sector (niet: de publieke sector). Het gaat dus om bedrijven die telewerk organiseren omwille van het coronavirus, maar op 1 januari 2021 nog geen regels hadden vastgelegd inzake structureel of occasioneel telewerk. 

De werkgevers die daarover wel een akkoord hebben gesloten, vallen niet onder de werkingssfeer van deze CAO, gezien zijn aanvullende (lees: niet verplichte) aard. 

Deze CAO is gesloten voor een bepaalde duur en zal hoe dan ook, buiten werking treden op 31 december 2021. 

 

Inhoudelijk

Het referentiekader dat CAO nr. 149 hanteert is dat telewerkers dezelfde rechten en plichten genieten inzake arbeidsvoorwaarden dan degene die worden toegepast wanneer zij op de bedrijfslocatie van de werkgever werken.

Voor elke telewerker moeten volgens deze collectieve (aanvullende) arbeidsovereenkomst, afspraken gemaakt worden over:

  • de terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor het telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning;
  • in geval van gebruik van de eigen apparatuur van de telewerker, de vergoeding of betaling door de werkgever van kosten inzake installatie van relevante informaticaprogramma's, gebruiks-, werkings-, onderhouds- en afschrijvingskosten en de bijkomende verbindingskosten;
  • de geldende arbeidsduur of eventueel uurrooster;
  • de manier van controle op de resultaten en/of de uitvoering van het werk (conform met de regels van de GDPR en CAO nr. 81);
  • de (on)bereikbaarheid van werknemers waarbij de middelen om de telewerkers te bereiken kunnen worden verduidelijkt.

Tot slot, moeten de telewerkers geïnformeerd worden over het beleid van de onderneming inzake welzijn (bv. psychosociale risico’s, gebruik van beeldschermen, enz.) op het werk specifiek uitgewerkt voor hen.

Wenst u hierover meer informatie? Mint advocaten kan u steeds helpen bij het opmaken van afspraken in verband met telewerk of het nakijken van uw reeds bestaande CAO, arbeidsreglement, policies of individuele akkoorden hieromtrent.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS

Expertise

Gerelateerd nieuws

 

Ga aan de slag met het verwerkingsregister

In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG of GDPR) werd aan ondernemingen een aantal bijkomende verplichtingen opgelegd. Naast een document waarin de betrokkenen worden ingelicht aangaande hun rechten en verplichtingen (privacypolicy), dient een onderneming een verwerkingsregister bij te houden. 

 

Impact van COVID-19 op onze economie

Welke impact heeft de pandemie op onze economie? Dat is op vandaag niet volledig duidelijk. Op 13 maart 2021 waren we 1 jaar later in het COVID-19 verhaal en namen we even de tijd om een balans op te maken over hoe de pandemie momenteel onze economie raakt.

 

Wat is elektronisch mogelijk in het kader van de individuele arbeidsrelatie?

De pandemie in België is opnieuw onze vrijheid aan het inperken: afstand houden en thuis werken zijn ondertussen nieuwe gewoontes geworden. Maar wat indien je een arbeidsovereenkomst wil laten ondertekenen door een nieuwe medewerker? 

 

Is het hoog tijd voor tijdregistratie?

Tijdsregistratie dient niet noodzakelijk via een prikklok te gebeuren. Zo kan dit ook via online Cloud-applicaties.