Wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de corona

Wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de corona

Deze CAO is gesloten voor een bepaalde duur en zal hoe dan ook, buiten werking treden op 31 december 2021. 

Sedert februari 2020 is het covid-19-virus aanwezig in ons land en is thuis werken de regel geworden binnen vele bedrijven, toch bleef een wettelijk kader hieromtrent uit. De Nationale Arbeidsraad is hieraan tegemoet gekomen door op 26 januari 2021 een nieuwe CAO in het leven te roepen, namelijk CAO nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis.

 

Wettelijk kader

In België bestaat er al een regeling omtrent het structureel en het occasioneel telewerk. Het structureel telewerk, met andere woorden telewerk op regelmatige basis, wordt geregeld door CAO nummer 85. Het occasioneel telewerk, dat slechts incidenteel plaatsvindt, omwille van bijvoorbeeld overmacht of een persoonlijke reden van de werknemer, wordt geregeld door de Wet werkbaar en wendbaar werk. 

Nu bestaat er dus een derde, tijdelijk stelsel voor telewerkers, specifiek ten gevolge van de corona-crisis. 

 

CAO nr. 149

Toepassingsgebied

Deze CAO is van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ze tewerkstellen, in de private sector (niet: de publieke sector). Het gaat dus om bedrijven die telewerk organiseren omwille van het coronavirus, maar op 1 januari 2021 nog geen regels hadden vastgelegd inzake structureel of occasioneel telewerk. 

De werkgevers die daarover wel een akkoord hebben gesloten, vallen niet onder de werkingssfeer van deze CAO, gezien zijn aanvullende (lees: niet verplichte) aard. 

Deze CAO is gesloten voor een bepaalde duur en zal hoe dan ook, buiten werking treden op 31 december 2021. 

 

Inhoudelijk

Het referentiekader dat CAO nr. 149 hanteert is dat telewerkers dezelfde rechten en plichten genieten inzake arbeidsvoorwaarden dan degene die worden toegepast wanneer zij op de bedrijfslocatie van de werkgever werken.

Voor elke telewerker moeten volgens deze collectieve (aanvullende) arbeidsovereenkomst, afspraken gemaakt worden over:

  • de terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor het telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning;
  • in geval van gebruik van de eigen apparatuur van de telewerker, de vergoeding of betaling door de werkgever van kosten inzake installatie van relevante informaticaprogramma's, gebruiks-, werkings-, onderhouds- en afschrijvingskosten en de bijkomende verbindingskosten;
  • de geldende arbeidsduur of eventueel uurrooster;
  • de manier van controle op de resultaten en/of de uitvoering van het werk (conform met de regels van de GDPR en CAO nr. 81);
  • de (on)bereikbaarheid van werknemers waarbij de middelen om de telewerkers te bereiken kunnen worden verduidelijkt.

Tot slot, moeten de telewerkers geïnformeerd worden over het beleid van de onderneming inzake welzijn (bv. psychosociale risico’s, gebruik van beeldschermen, enz.) op het werk specifiek uitgewerkt voor hen.

Wenst u hierover meer informatie? Mint advocaten kan u steeds helpen bij het opmaken van afspraken in verband met telewerk of het nakijken van uw reeds bestaande CAO, arbeidsreglement, policies of individuele akkoorden hieromtrent.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS

Expertise

Gerelateerd nieuws

 

Grensoverschrijdend telewerk na 30 juni 2023

Heeft u werknemers die als gevolg van de COVID-19 maatregelen grensoverschrijdend telewerk verrichten en erop staan dit nog steeds te doen? Dan is 1 juli 2023 een belangrijke datum voor u. 

 

Nieuwe CAO 162: Flexibele werkregeling voor ouders en mantelzorgers

Werknemers die nood hebben aan een aangepaste work-life balance kunnen vanaf 1 oktober 2022 een aanpassing van hun werkregeling vragen van hun werkgever.

 

Telewerken als zelfstandige vanuit het buiteland: mag dit zomaar?

Door de digitale revolutie, en mede ingegeven door de COVID19 pandemie, beseften jongere mensen dat zij hun werkzaamheden ook vanuit het buitenland konden opnemen. Het klinkt voor heel wat onder ons als muziek in de oren. Toch moeten we erop wijzen dat dit alles niet zo evident is als het lijkt. In deze blog wensen wij dieper in te gaan op de mensen die als zelfstandige deze stap zetten. 

 

Werknemers kunnen meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden vragen aan de werkgever

De Europese richtlijn 2019/1152 van 20 juni 2019 was het startschot van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 161 van 27 september 2022. Deze CAO laat werknemers toe om zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aan hun werkgever te vragen.

De sociale partners willen hierbij een nieuwe vorm van werk stimuleren waarbij een balans wordt gezocht tussen de behoeften van de werkgever en de werknemer.